10.7.07

Castells, societat i arqueologia


André DEBORD, Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale, Picard, París, 2000, 238 pàgs. Després de la mort de l'autor, l'edició del llibre restà a cura d'André Bazzana i de Jean-Michel Poisson. Una acurada il·lustració hi és molt important.
No és pas gaire usual que en una obra es tractin les formes del poder, s'estudiïn els homes que exercien aquest poder i hi hagi una aproximació als castells on hi tenien la residència. Aquesta obra intenta, cercant el suport dels progressos fets gràcies als treballs de l'arqueologia i de la història social, de qüestionar-se sobre els mitjans que permeteren la societat feudal d'organitzar-se tal com ho féu.
Sumari: I. Nobiles, proceres... aspectes de la classe dominant i objectius polítics i socials entorn l'any 1000. II. La revolució del segle XI. III. El temps dels castlans (1050-1150). IV. El temps dels senyors. V. La vida al castell del segle X al segle XII. VI. El temps dels prínceps (1150-1300). VII. Reordenacions socials i fortificacions (1150-1300).