16.4.10

Vida quotidiana, preus i salaris a Lleida als segles XIV i XV


Caterina ARGILÉS, Una ciutat catalana en època de crisi: Lleida, 1358-1500. El treball, els salaris, la producció agrícola i els preus a través dels llibres d'obra de la Seu Vella, Institut d'Estudis Ilerdencs - Diputació de Lleida, Lleida, 2010, 340 pàgs.
Després de llegir i analitzar els milers de pàgines dels Llibres d'Obra de la Seu Vella de Lleida, C. Argilés ens apropa a l'organització del treball a la ciutat lleidatana a la fi de l'edat mitjana. S'hi tracten els temes de la distribució de la feina, la jerarquia i l'estructuració dels oficis, l'assistència dels artesans a l'obra i les condicions laborals que tenien. S'hi estudien els salaris i també la producció dels quatre productes bàsics de l`alimentació medieval (blat, ordi, civada i vi). Així mateix, s'hi analitza l'evolució dels preus d'aquests productes i d'altres productes manufacturats que s'empraren en la construcció de la catedral. El darrer dels temes tractats és l'evolució dels salaris dels menestrals que col·laboraren en la construcció de la Seu Vella. Fou una magnífica tesi de doctorat, llegida l'any 1993, que ara, revisada i actualitzada, podem veure publicada en forma de llibre. Aquesta obra mereix ésser coneguda i valorada com una gran aportació a l'estudi de la Lleida medieval i a l'estudi d'un aspecte important de la història de la societat i de l'economia catalanes.
ÍNDEX: Pròleg de J. Bolòs. Introducció. 1. L'administració de la construcció de la Seu Vella. 2. L'organització del treball: distribució de la feina, jerarquia i estructuració d'oficis (alguns apartats: Mestres d'obra, Els piquers, Els fusters, Els ferrers i els serrallers, Els guixaires, Els pintors, Els vidriers, Els mestres de fer senys [campanes], Els subordinats dels mestres, Els obrers no especialitzats [Els manobres, Les dones, Els esclaus]. 3. Els salaris. 4. La producció agrícola (forment, ordi, civada, vi, carnalatges). 5. Els preus (forment, ordi i civada, moviment cíclic, vi, guix o ges, calç, teules, rajoles, toves, claus, candeles, paper, estopa, sèu). 6. Reflexions finals. Annexos.